Select Page

คู่มือปฏิบัติในการสอบธรรมสนามหลวง

วิธีปฏิบัติต่าง ๆ เช่น วิธีเปิดสนามสอบ, วิธีส่งรายชื่อผู้สอบ, เป็นต้น

850-645-9672

สำหรับพระภิกษุสามเณร

850-687-0128

สำหรับแม่ชี นักเรียน นิสิต นักศึกษา และคฤหัสถ์ผู้สนใจทั่วไป